Gå til innhold

Om tjenesten

En aktivitetstilbyder er en frivillig, kommunal eller privat aktør som organiserer fritidsaktiviteter og/eller legger til rette for møter mellom barn, unge, voksne og eldre på fritiden.

Fritidsaktiviteter kan innebære alt fra organisert idrett/trim, dans, kor, spill og kunstneriske aktiviteter, til deltakelse i fritidsklubber, aktivitetssentre og humanitære og interessepolitiske organisasjoner som arrangerer møter og aktiviteter på fritiden.

Aktiviteten skal være en åpen møteplass der alle har mulighet til å delta/melde seg på dersom de er innenfor målgruppen for aktiviteten. Den skal videre være en sosial møteplass med jevnlig aktivitet, enten gjennom året, sesongen eller i form av kurs over tid. Deltakeren skal kunne oppleve tilhørighet og fellesskap med andre.

Aktivitetsportalen har ikke en oversikt over arrangement. Da anbefaler vi isteden å sjekke ut Hva skjer på Visit Telemark. Her kan du også registrere arrangementet ditt.

Aktivitetsportalen skal være:

Et verktøy for innbyggerne

Aktivitetsportalen i Porsgrunn skal vise frem alle aktivitetstilbydere i kommunen og gjøre det lettere for innbyggerne i kommunen å finne frem til interessante aktiviteter.

Et verktøy for samarbeid

Frivillige lag og foreninger står for store deler av fritidstilbudene (spesielt til barn og unge) i Porsgrunn. For å legge til rette for inkludering på fritiden må dermed kommunen jobbe for å ha et best mulig samarbeid med frivilligheten. Potensialet i samarbeidet med frivilligheten er stort. Første bud for å få til samarbeid er å vite hvem de er – og hvordan vi kan komme i kontakt med dem. Vi må ha rett kontaktinformasjon om aktivitetstilbyderne og et visst innblikk i hva de tilbyr og for hvem de tilbyr aktiviteter. 

Aktivitetsportalen skal være et verktøy for samarbeid. Den skal være et bidrag til å fremme samarbeid mellom kommunen og aktivitetstilbydere, men også for å femme samarbeid aktørene imellom.

Et hjelpemiddel for kommunalt ansatte

Den skal videre være et verktøy for kommunalt ansatte med tanke på å veilede barn, unge, eldre og andre som trenger det inn i aktivitet eller sosiale felleskap. Særlig viktig vil det være å finne frem til aktiviteter for grupper av mennesker som har større risiko for å havne utenfor felleskapet. Det gjelder for eksempel barn og unge fra lavinntektsfamilier, mennesker med nedsatt funksjonsevne eller personer som opplever ensomhet eller andre former for utenforskap.

Rekruttering av medlemmer

Sist, men ikke minst skal Aktivitetsportalen i Porsgrunn være et hjelpemiddel for lag og foreninger og andre med tanke på rekruttering av medlemmer og deltakere. Vi tror at en felles portal for kommunen der innbyggere enkelt kan finne frem til aktivitetstilbydere i nærmiljøet vil kunne bidra til rekruttering til de forskjellige aktivitetstilbydere og dermed bli en arena der små og store tilbydere kan synliggjøre sine aktiviteter for å trekke til seg enda flere deltakere.